ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

เพิ่มขึ้น 129 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ประจุบรรณรับราชการกรมการปกครองท้องถิ่นตามสำเนาจดใว้กสทชใบรับรองออกให้
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ประจุบรรณรับราชการกรมการปกครองท้องถิ่นตามสำเนาจดใว้กสทชใบรับรองออกให้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้น '''มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท'''
 
== การจดทะเบียนกสทชจากกรมการปกครองใบรับรองตามสำเนาท้องถิ่น ==
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้อง
* ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น
ผู้ใช้นิรนาม