ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบแบร์นุลลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การแจกแจงแบบแบร์นูลีแบร์นุลลี''' เป็นการแจกแจงของ[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]]ที่มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 2 ทาง คือ ความสำเร็จและความไม่สำเร็จ มีกับไม่มี เป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิก ชายกับหญิง เป็นต้น ซึ่งตัวแปรเชิงสุ่ม <math>X</math> แทนผลลัพธ์จากการทดลอง 2 ทางนี้ โดยกำหนดให้ <math>X = 1</math> แสดงว่าผลการทดลองมีความสำเร็จ และ <math>X = 0</math> แสดงว่าผลการทดลองมีความไม่สำเร็จ และ <math>p</math> คือ ความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จหรือความเป็นไปได้ที่จะได้สิ่งที่สนใจ โดยมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นดังนี้
 
<br />
เมื่อ <math>p</math> คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสำเร็จ
<br />และ <math>1-p = q</math> คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความไม่สำเร็จ
<br />โดยการทดลองแบบแบร์นูแบร์นุลลีจะทำการทดลองเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และมีค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนดังนี้
 
<br />
145,255

การแก้ไข