Espeerasin

เข้าร่วมเมื่อ 2 กันยายน 2562
เพิ่มขึ้น 244 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มประวัติการศึกษา
(เพิ่มประวัติการศึกษา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มประวัติการศึกษา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
การศึกษา : จบปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาจีน วิชาโทปรัชญา เกรดเฉลี่ย 3.47 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 
อาชีพ :
255

การแก้ไข