ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || [[พระญาณรักขิต (สุข)]] || พ.ศ. 2377 || พ.ศ. 2394
|-
| 2 || [[พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)]] || พ.ศ. 2395 || พ.ศ. 2412
| 9 || [[พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ)]] || พ.ศ. 2518 || พ.ศ. 2543
|-
| 10 || [[พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี)]] || พ.ศ. 2544 || พ.ศ. 2546
|-
| 11 || [[พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)]] || พ.ศ. 2547 || ปัจจุบัน
417,866

การแก้ไข