ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| native_language =
| native_name =
| en_name = The Research Institute of Northeastern Arts and Culture, Mahasarakham University
| image = [[ไฟล์:02msu color.png|150px|02msu color]]
| address = มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br>ตำบลตลาด [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|อำเภอเมือง]]<br>[[จังหวัดมหาสารคาม]]
}}
 
'''สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม''' ({{lang-en|The Research Institute of Northeastern Arts and Culture, Mahasarakham University}}) เป็นสถาบันหนึ่งใน[[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 พัฒนามาจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
==ประวัติ==
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เริ่มก่อตั้งในนาม '''ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ''' มีที่ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม]] จนกระทั่งวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 [[คณะรัฐมนตรี]]เห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” และในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน [[ทบวงมหาวิทยาลัย]]ประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 103 ตอนที่ 198 หน้า 9-10 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ<ref>[https://rinac.msu.ac.th/th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2 ประวัติสถาบันวิจัย]</ref>
 
พ.ศ. 2547 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แบ่งเป็น 3 แขนงวิชาคือ 1.สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม 2.สาขาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3.สาขาการวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น [[คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|“คณะวัฒนธรรมศาสตร์”]] (ปัจจุบันได้ยุบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น [[คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์]])
 
==ผู้อำนวยการ==
1,310

การแก้ไข