ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากรุงเทพมหานคร"

เพิ่มขึ้น 513 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
! ชุดที่ || จำนวนสมาชิก || ระยะการดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 25451|61]]''' || 61 || 2545 - 2549 ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518|1]]''' || 41<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/094/1.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๙๔, ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘</ref> || 2518 - ? ||
|46<ref>https://bmc.go.th/former-members-01/</ref>
|16 เมษายน 2516 – 10 สิงหาคม 2518
|มาจากการแต่งตั้ง
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 25282|2]]''' || 5441<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25282518/D/135094/401.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๐๒๙๒, ตอนที่ ๑๓๕๙๔, ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๒๗๑๕ กันยายนพฤษภาคม ๒๕๒๘๒๕๑๘</ref> || 25282518 - ?2520 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 3|3]]'''|| 45 || 2520 - 2527 ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532|3]]''' || 57<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/203/10.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จำทำการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง] เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๐๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒</ref> || 2533 - 2537 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 25374|4]]''' || 40 || 25372527 - 25412528 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 25415|5]]''' || || 2541 - 2545 ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532|3]]''' || 5746<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25322528/D/203135/1040.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จำทำการเลือกตั้งพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง] เล่ม ๑๐๖๑๐๒, ตอนที่ ๒๐๓๑๓๕, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๐, ๑๗๒๗ พฤศจิกายนกันยายน ๒๕๓๒๒๕๒๘</ref> || 2533 - 2537 ||
|2528 - 2532
|
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 25186|16]]''' || 4157<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25182532/D/094203/110.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครที่จำทำการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง] เล่ม ๙๒๑๐๖, ตอนที่ ๙๔๒๐๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๕๑๗ พฤษภาคมพฤศจิกายน ๒๕๑๘๒๕๓๒</ref> || 2518 - ? ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545|6]]''' || 61 || 2545 - 2549 ||
| 2533 - 2537||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 7|7]]'''|| 54|| 2537 - 2541 ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549|7]]''' || 57<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/066/36.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๖๖ ก, หน้า ๓๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙</ref> ||| 2549 - 2553 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 8|8]]'''|| 60 || 2541 - 2545 ||
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553|8]]''' || 61<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/052/23.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๒ ก, หน้า ๒๓, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓</ref> || 2553 - 2557 ||
|-
|'''[[สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 8|9]]'''
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557|9]]''' || 30<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/15.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว] เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๑๓๔ ง, หน้า ๑๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗</ref> || 15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน || มาจากการแต่งตั้ง
|61
|2545 - 2549
|
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 254910|710]]''' || 57<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/066/36.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๖๖ ก, หน้า ๓๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙</ref> ||| 2549 - 2553 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 255311|811]]''' || 61<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/052/23.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๒ ก, หน้า ๒๓, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓</ref> || 2553 - 2557 ||
|-
| '''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557|912]]''' || 30<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/15.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว] เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๑๓๔ ง, หน้า ๑๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗</ref> || 15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน || มาจากการแต่งตั้ง
|}
 
4,665

การแก้ไข