ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

 
==อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล==
===อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562===
 
# พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
114

การแก้ไข