ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

(หน้าใหม่: '''พระไภษัชยคุรุทั้ง 7''' เป็นกลุ่มของพระพุทธเจ้าตามคติของ[[มหา...)
 
* '''[[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต]]''' อยู่ที่ ศุทธิไวฑูรยโลกธาตุ มีปณิธาน 12 ประการ
นอกจากนั้นในคัมภีร์อุตรเคราะห์นิรภัยจิรายุวัฒนาวิเศษสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นี้ว่า ทรงมีนิรมาณกายเป็นเทพเจ้า 7 องค์ รวมกับพระโพธิสัตว์ 2 องค์ กลายเป็นเทพนพเคราะห์ 6 องค์ ที่ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาล
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 79 ตามความเชื่อของชาวทิเบต ==
พระไภษัชยคุรุตามความเชื่อของชาวทิเบตมี 9 องค์ ดังนี้ <ref>ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. โรงพิมพ์อักษรสมัย. 2543 หน้า 62-63</ref>
{{โครง-ส่วน}}
* '''พระไภษัชยคุรุ''' กายสีฟ้าหรือสีทอง หัตถ์ขวาถือผล[[สมอ]] หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสิงหนาท''' หัตถ์กระทำปางวิตรรกะ หัตถ์ซ้ายทำสมาธิรองรับบาตร
* '''พระสุปริกีรติตนามศรี''' กายสีเหลือง หัตถ์ขวาทำท่าวิตรรกกะหรือประทานอภัย หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสวรโฆษราช''' กายสีแดงอมเหลือง หัตถ์ขวาทำปางประทานพร หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสุวรรณภัทรวิมลรัตนประภาส''' กายสีเหลืองซีด ทำปางธรรมจักรหรือประทานพร ประทานอภัย
* '''พระอโคโกตมศรี''' กายสีแดงเพลิง ทำปางสมาธิ
* '''พระธรรมกีรติสาครโฆษะ''' กายสีแดง ปาง[[ธรรมจักร]]
* '''พระอภิฌาราช''' กายสีแดง หัตถ์ขวาประทานพร หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระศิยิน''' กายสีแดงอมเหลือง หัตถ์ขวาประทานอภัย หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
 
== อ้างอิง ==
<references />