ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

==โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล==
องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัด และรองปลัด ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น
*สำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
*กองคลัง
*กองช่าง
*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
*กองสวัสดิการสังคม
*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
*กองยุทธสาสตร์และงบประมาณ
*กองส่งเสริมการเกษตร
*กองการเจ้าหน้าที่
*กองสวัสดิการสังคม
*หน่วยตรวจสอบภายใน
 
==อ้างอิง==
114

การแก้ไข