ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

===อำนาจหน้าที่ของ อบต.===
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)
 
# พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
# มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
** ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
# มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
##** ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
##** ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
##** ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
##** ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
##** ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
##** ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
##** บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
##** การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
##** หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
##** ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
##** กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
##** การท่องเที่ยว
##** การผังเมือง
 
===อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ===
114

การแก้ไข