ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

(วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สารานุกรม)
# กองคลัง
# กองแผนงาน
# กองนิติการ
# ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
# สถาบันการพัฒนาชุมชน
# สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
# สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
# สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
# กองทุนสถาบันการพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน
# ศูนย์สารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
# สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
# กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
# กลุ่มตรวจสอบภายใน
# กองประชาสัมพันธ์
 
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายอำนวยกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (วิชาการ ระดับชำนาญการ) เป็นหัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มงาน
* สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
 
132

การแก้ไข