ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
== รายนามผู้บริหาร ==
=== รายนามอธิบดีกรมอัยการ ===
*1. [[ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ)]] (พ.ศ. 2436 - 2455)
*2. [[พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม อัลเฟรด คุณะดิลก)|พระยาอรรถการประสิทธิประสิทธิ์ (วิลเลี่ยมวิลเลียม แอลเฟรด คุณดิลกคุณะดิลก)]] (พ.ศ. 2455 - 2460)
*3. [[พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา)]] (พ.ศ. 2461 - 2466)
*4. [[พระยาเทพวิฑูรพหุลศรุตาบดีวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] (พ.ศ. 2466 - 2471)
*5. [[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]] (พ.ศ. 2471 - 2477)
*6. [[พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์สิทธิ จุณณานนท์)]] (พ.ศ. 2477 - 2488)
*7. [[พระยาอรรถกรมมณุตตี (อรรถกรม ศรียาภัย)]] (พ.ศ. 2488 - 2489)
*8. [[พระสารการประสิทธิ์ (พิณ คุณะเกษม)]] (พ.ศ. 2489 - 2491)
*9. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ (ฉอรรถ แสนโกศิก) (พ.ศ. 2491 - 2505)
*10. นาย[[เล็ก จุณณานนท์]] (1 ตุลาคม 2505 – 30 มิถุนายน 2511)
*11. นายกมล วรรณประภา (1 กรกฎาคม 2511 – 31 มีนาคม 2512)
*12. นายโชติ สุวรรณโพธิ์ศรี (1 เมษายน 2512 – 30 กันยายน 2512)
*13. นายสงวน ชูปัญญา (1 ตุลาคม 2512 – 30 กันยายน 2515)
*14. นายโปร่ง เปล่งศรีงาม (1 ตุลาคม 2515 – 30 กันยายน 2518)
*15 นายอุทัย กัปปิยบุตร (1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519)
*16. นายประเทือง กีรติบุตร (1 ตุลาคม 2519 – 31 กรกฎาคม 2524)
*17. นายสุจินต์ ทิมสุวรรณ (1 สิงหาคม 2524 – 31 กรกฎาคม 2530)
*18. ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ (1 สิงหาคม 2530 – 28 กุมภาพันธ์ 2534)
 
=== รายนามอัยการสูงสุด ===
*18. ศาสตราจารย์ ดร.[[โกเมน ภัทรภิรมย์]] (1 มีนาคม 2534 – 30 กันยายน 2536)
*19. นาย[[โอภาส อรุณินท์]] (1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2537)
*20. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.[[คณิต ณ นคร]] (1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2540)
*21. ศาสตราจารย์ [[สุชาติ ไตรประสิทธิ์]] (1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2544)
*22. นาย[[วิเชียร วิริยะประสิทธิ์]] (1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2546)
*23. ศาสตราจารย์พิเศษ [[เรวัต ฉ่ำเฉลิม]] (1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)
*24. ศาสตราจารย์พิเศษ [[คัมภีร์ แก้วเจริญ]] (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)
*25. นาย[[พชร ยุติธรรมดำรง]] (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2550)
*26. ศาสตราจารย์พิเศษ [[ชัยเกษม นิติสิริ]] (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2552)
*27. ศาสตราจารย์พิเศษ [[จุลสิงห์ วสันตสิงห์]] (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2556)
*28. นาย[[อรรถพล ใหญ่สว่าง]] (1 ตุลาคม 2556 – 26 มิถุนายน 2557)
*29. นาย[[ตระกูล วินิจนัยภาค]] (27 มิถุนายน 2557 – 30 กันยายน 2558)
*30. ร้อยตำรวจตรี [[พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร]] (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560)
*31. ศาสตราจารย์พิเศษ [[เข็มชัย ชุติวงศ์]] (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562)
*32. นาย[[วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์]] 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
1,213

การแก้ไข