ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8810273 โดย 110.164.44.2ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
! width="100"|ชื่อเดือนภาษาสันสกฤต
! width="100"|ชื่อเดือนภาษาบาลี
! width="100"|เขมร, ล้านช้าง, สุโขทัย, อยุธยา, สยาม
! width="100"|เชียงตุง, สิบสองปันนา
! width="100"|เชียงใหม่
|-
| ไจตฺรมาสตฺร
| จิตฺตมาสตฺต
| 5
| 6
| 7
|-
| ไวศาขมาสศาข
| วิสาข
| วิสาขมาส
| 6
| 7
| 8
|-
| เชฺยษฺฐ
| เชฺยษฺฐมาส
| เชฏฺฐ
| เชฏฺฐมาส
| 7
| 8
| 9
|-
| อาษาฒมาส
| อาสาฬฺหมาสฬฺห
| 8
| 9
| 10
|-
| ศฺราวณ
| ศฺราวณมาส
| สาวนมาส
| 9
| 10
| 11
|-
| ภาทฺรปท, <br>โปฺรษฐปท
| ภาทฺรปทมาส, <br>โปฺรษฐปทมาส
| ภทฺทปทมาสภทฺทปท, <br>โปฏฺฐปมาสฏฺฐป
| 10
| 11
| 12
|-
| อาศฺวินมาสศฺวิน, <br>อศฺวยุชมาสอศฺวยุช
| อสฺสยุช
| อสฺสยุชมาส
| 11
| 12
| '''1'''
|-
| การฺตฺติกมาสรฺตฺติก
| กตฺติก
| กตฺติกมาส
| 12
| '''1'''
| 2
|-
| มารฺคศีรฺษ
| มารฺคศีรฺษมาส
| มิคสิรมาส
| '''1'''
| 2
| 3
|-
| เปาษมาส
| ปุสฺสมาสสฺส
| 2
| 3
| 4
|-
| มาฆมาส, <br>ปูสมาส
| มาฆมาส, <br>ผุสฺสมาสสฺส
| 3
| 4
| 5
|-
| ผาลฺคุนมาสลฺคุน
| ผคฺคุณ
| ผคฺคุณมาส
| 4
| 5
1,258

การแก้ไข