ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

== ประวัติ ==
 
* '''18 มกราคม พ.ศ. 2495''' หลังจากการประชุมสันนิบาตกาชาดครั้งที่ 17 เสร็จสิ้นลง ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย ในขณะนั้นได้นำมติดังกล่าวเสนอต่อกรรมการสภากาชาดไทยขอจัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นในกองวิทยาศาสตร์ หน่วยงานบริการโลหิตของสภากาชาดไทยจึงได้เริ่มกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2495 เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของ[[คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ]]
 
* '''พ.ศ. 2496''' หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต พร้อมด้วย พระประยูรญาติ ได้ประทานเงินสร้าง '''อาคารรังสิตานุสรณ์'''<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg</ref> เพื่อใช้เป็นที่ทำการแผนกบริการโลหิต
 
* '''12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496''' [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารรังสิตานุสรณ์ เริ่มการรับบริจาคโลหิตในระยะแรก กระทำเฉพาะภายในสถานที่เท่านั้น ตอนนั้นมีผู้บริจาคเพียงวันละ 6-8 ราย
 
* '''6 เมษายน พ.ศ. 2496''' ผู้บริจาคโลหิต หมายเลข 00001 คือ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต]] อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงลงพระนามในใบสมัครเป็นผู้บริจาคโลหิต หมายเลข 00001
 
* '''พ.ศ. 2498''' ได้เริ่มมีหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ โดยได้รับบริจาครถยนต์สำหรับใช้รับบริจาคโลหิต จากสมาคมเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ
 
* '''พ.ศ. 2499''' [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเริ่มมีของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก
 
* '''พ.ศ. 2504''' สภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยชุดแรกขึ้น เพื่อหาแนวทางให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยมี พลตรี[[ศิริ สิริโยธิน]] เป็นประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยคนแรก
 
* '''16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509''' รัฐบาลฝรั่งเศส กับรัฐบาลไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ<ref>http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v1%20n1%20057.pdf</ref> ณ กรุงเทพฯ และแต่งตั้ง นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก โดยกิจการได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคโดยเปิดสาขาบริการโลหิตขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัด
* '''พ.ศ. 2506''' รัฐบาลฝรั่งเศส ได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยในด้านวิชาการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงเชิญสถาบันต่างๆ ที่มีบริการโลหิตเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้สภากาชาดไทย รับไปดำเนินการ
 
* '''13 ตุลาคม พ.ศ. 2512''' เป็น "'''วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ'''" สภากาชาดไทย
* '''11 มีนาคม พ.ศ. 2506''' [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ สถานเสาวภา ต่อจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำทุกปี
 
* '''พ.ศ. 2520''' รัฐบาลอนุมัติเงิน 14 ล้านบาทสร้างตึก 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลาสมาแห้งและแยกส่วนประกอบโลหิต โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520
* '''14 ธันวาคม พ.ศ. 2508''' ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้รัฐบาลไทย รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้วมอบให้สภากาชาดไทยรับไปดำเนินการ <ref>http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v2%20n2%20237.pdf</ref>
 
* '''พ.ศ. 2535''' สร้างอาคารสูง 11 ชั้น ชื่อว่า '''อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ'''"
* '''16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509''' รัฐบาลฝรั่งเศส กับรัฐบาลไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ<ref>http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v1%20n1%20057.pdf</ref> ณ กรุงเทพฯ และแต่งตั้ง นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก กิจการได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคโดยเปิดสาขาบริการโลหิตขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัด
 
* '''27 มีนาคม พ.ศ. 25112552''' รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและเครื่องเรือน รวมเป็นเงิน 6.1 ล้านบาท<ref>http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v1%20n1%20057.pdf</ref>จวบจนปัจจุบัน
 
* '''14 มีนาคม พ.ศ. 2511''' จอมพล[[ถนอม กิตติขจร]] นายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 
* '''13 ตุลาคม พ.ศ. 2512''' [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม เป็น "'''วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ'''" สภากาชาดไทย
 
* '''พ.ศ. 2520''' รัฐบาลอนุมัติเงิน 14 ล้านบาทสร้างตึก 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลาสมาแห้งและแยกส่วนประกอบโลหิต โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520
 
* '''พ.ศ. 2535''' คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ เนื่องในโอกาสที่[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยได้รับพระราชทานนามว่า "'''อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ'''" เป็นอาคารสูง 11 ชั้น
 
* '''27 มีนาคม พ.ศ. 2552''' [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เป็นอาคารที่ทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จวบจนปัจจุบัน
 
== ทำเนียบผู้บริหารศูนย์บริหารโลหิตแห่ง ==
35

การแก้ไข