ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานใน[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ โดยจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ศูนย์บริการโดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตแห่งชาติด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้และมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมาขึ้น เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์จากพลาสมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ตามมติเห็นชอบจาก[[สภากาชาดไทย]] สำนักงานหลักประกันสุขภาพภาคบริการโลหิตแห่งชาติ(สปสช.) [[สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา]] และองค์การเภสัชกรรม ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมาฯ จัดตั้งขึ้นบนที่ดินของสภากาชาดไทย ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้ให้บริการรับพระมหากรุณาธิคุณจาก [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามอาคารว่า “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558”บริจาคอยู่ทั่วประเทศ
 
== ประวัติ ==
35

การแก้ไข