ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาติ"

เพิ่มขึ้น 132 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ความหมายอื่น|||ชาติ (แก้ความกำกวม)}}
{{สั้นมาก}}
'''ชาติ''' ในความหมายเชิงแคบหมายถึง "พวกตัวเอง" หรือในมุมกว้างหมายถึงกลุ่มคนที่มี[[ภาษา]] [[วัฒนธรรม]] และ/หรือ [[เชื้อชาติ]] เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องมีจุดร่วมของการเป็นชาติด้วย เช่น มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา หรือมีเป้าหมายที่ดีสำหรับการรวมเป็นชาติเดียวกันและความเจริญ
 
 
ทางบาลีนั้นชาติ  แปลว่า  "การเกิด  " ซึ่งก็มีทั้งการเกิดทางกายและการเกิดทางจิต   โดยชาติในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็คือการเกิดทางจิต  คือจากจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความยึดถือว่ามีตัวตนใดๆเกิดขึ้น แล้วก็มีความยึดถือว่ามีตัวตนเกิดขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นชาติ หรือการเกิด
ทางบาลี นั้น
 
ชาติ  แปลว่า  การเกิด   ซึ่งก็มีทั้งการเกิดทางกายและการเกิดทางจิต   โดยชาติในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็คือการเกิดทางจิต  คือจากจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความยึดถือว่ามีตัวตนใดๆเกิดขึ้น แล้วก็มีความยึดถือว่ามีตัวตนเกิดขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นชาติ หรือการเกิด
 
== ดูเพิ่ม ==
174

การแก้ไข