ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุง URL เป็น https
(เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุง URL เป็น https)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน = ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป
|ชื่อในภาษาแม่_1 = Court of Justice of the European Union
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [httphttps://curia.europa.eu/ curia.europa.eu]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
}}
 
'''ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป''' ({{lang-en|Court of Justice of the European Union: CJEU}}) เป็น[[สถาบันสหภาพยุโรป|สถาบัน]]หนึ่งของ[[สหภาพยุโรป]] มีสถานะเหนือชาติ (supranational) เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]ให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก<ref name="Curia - CJEU General Presentation">{{cite web|title=General Presentation|url=httphttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/|website=Curia|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref> นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุติกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับชาติและสถาบันอื่นของสหภาพยุโรป ทั้งสามารถดำเนินคดีต่อสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแทนบุคคล บริษัท หรือองค์การซึ่งถูกละเมิดสิทธิ<ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปออกนั่งบัลลังก์ ณ [[นครลักเซมเบิร์ก]] [[ราชรัฐลักเซมเบิร์ก]] เป็นระบบศาลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (''sui generis'') ประกอบด้วยศาลอิสระสองศาล คือ [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]] (Court of Justice) และ[[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]] (General Court)<ref>Article 19 [[Treaty on European Union|TEU]]: ''The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised court.''</ref><ref name="Curia - CJEU General Presentation" /> อนึ่ง ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยังเคยมี[[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]] (Civil Service Tribunal) ซึ่งดำรงอยู่ในช่วง ค.ศ. 2005–2016<ref>{{cite book|title=Malta u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea|date=2014|publisher=[[Publications Office of the European Union]]|location=[[Luxembourg]]|isbn=978-92-829-1733-6|oclc=904335289|url=https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160403085413/https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archivedate=3 April 2016|language=Maltese|page=412}}</ref>
 
==องค์ประกอบ==
 
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป เป็นระบบตุลาการที่ประกอบด้วยศาลอิสระ 2 ศาลดังนี้<ref>{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en|website=Europa.eu|accessdate=13 March 2017}}</ref>
* [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]] ซึ่งไต่สวนคำขอให้ชี้ขาดเบื้องต้น เพิกถอน หรืออุทธรณ์ จากศาลระดับชาติ ประกอบด้วยตุลาการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศละ 1 คน และอัยการอีก 11 คน
* [[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]] ซึ่งไต่สวนคำขอให้เพิกถอน จากบุคคล จากบริษัท หรือน้อยครั้งจากรัฐบาลระดับชาติ (ซึ่งเน้นเรื่อง[[กฎหมายการแข่งขัน]] [[ความช่วยเหลือจากรัฐ]] การค้า เกษตรกรรม และ[[เครื่องหมายการค้า]]) ประกอบด้วยตุลาการ 47 คน ซึ่งจะเพิ่มเป็น 56 คนใน ค.ศ. 2019
==หน้าที่==
 
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปมีภาระเฉพาะในการสร้างความมั่นใจว่า "จะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย" ในการใช้และตีความ[[สนธิสัญญาสหภาพยุโรป]] (สนธิสัญญาฯ) และเพื่อให้บรรลุการนี้ ศาลจะ
* ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการทั้งหลายของสถาบันในสหภาพยุโรป
* บังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบัติพันธกรณีตามสนธิสัญญาฯ
ครั้น ค.ศ. 1988 มีการจัดตั้ง "ศาลชั้นต้น" (Court of First Instance) และใน ค.ศ. 2004 มีการจัดตั้ง[[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]]
 
เมื่อ[[สนธิสัญญาลิสบอน]]เริ่มใช้บังคับใน ค.ศ. 2009 มีการรวมองค์กรดังกล่าวเข้าเป็นระบบศาลเรียกว่า "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป" โดยเปลี่ยนชื่อ "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" เป็น "ศาลยุติธรรม" และเปลี่ยนชื่อ "ศาลชั้นต้น" เป็น "ศาลกลาง" ส่วนคณะตุลาการราชการพลเรือนยุบไปใน ค.ศ. 2016
 
== อ้างอิง ==
14,385

การแก้ไข