ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(การเพิ่มโทษคดีหัวหน้าสถาบันการเงินโลก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ข้อบงชี้ห้ามดูเพิ่มโทษกรณีนี้ ==
* [[อัยการสูงสุด]]
ประเทศไทยแบ่งคดีอาญาสองกลุ่ม
 
-กลุ่มคดียาเสพติด
 
-กลุ่มคดีทั่วไป ฯลฯ
 
 
๘๗มาตรา ๙๗ ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม
 
พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยู
 
หรือภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพิ่ม
 
โทษที่จะลงแกผูนั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
* ห้ามเพิ่มโทษกรณีต่างดาว
* ให้เพิ่มกรณีคดีกลุ่มเดียวกัน <br />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
53,738

การแก้ไข