ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{|class="wikitable"
|-
! ลำดับ || รายนาม || วัด || จังหวัด || ปีที่รับ ดำรงสมณศักดิ์
|-
| align = "center" | 1 || พระพุฒาจารย์ || [[วัดอมรินทรารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || ?
| align = "center" |2 || พระพุฒาจารย์ (อยู่) || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || ?
|-
| align = "center" |3 || พระพุฒาจารย์ (เป้า)<br>สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เป้า) || [[วัดอินทารามวรวิหาร]]<br>วัดธรรมาวาส || [[กรุงเทพมหานคร]]<br>[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] || ?<br/ >พ.ศ. 23632363– ?
|-
| align = "center" |4 || พระพุฒาจารย์ (สน)<br>สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) || [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2386<br/ >พ.ศ. 23942394– ?
|-
| align = "center" |5 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]] || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24072407–2415
|-
| align = "center" |6 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)]] || [[วัดศาลาปูนวรวิหาร]] || [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] || พ.ศ. 24222422–2427
|-
| align = "center" |7 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)]] || [[วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24302430–2437
|-
| align = "center" |8 || [[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]] || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24372437–2443
|-
| align = "center" |9 || [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์|| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24432443–2444
|-
| align = "center" |10 || [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)]] || [[วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24442444–2448
|-
| align = "center" |11 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ)]] || [[วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24482448–2456
|-
| align = "center" |12 || [[พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)]] || [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24562456–2457
|-
| align = "center" |13 || [[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)]] || [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24652465–2466
|-
| align = "center" |14 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ ติสฺสเทโว)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24662466–2472
|-
| align = "center" |15 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24722472–2484
|-
| align = "center" |16 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)]] || [[วัดอนงคารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 24882488–2499
|-
| align = "center" |17 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25002500–2505
|-
| align = "center" |18 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาโณ)]] || [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25062506–2520
|-
| align = "center" |19 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25202520–2526
|-
| align = "center" |20 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25282528–2532
|-
| align = "center" |21 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]] || [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25332533–2556
|-
| align = "center" |22 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]] || [[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 25572557–ปัจจุบัน
|}
 
35,555

การแก้ไข