ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[กองทัพภาคที่ 1|เม.ย. 2557]] - รองแม่ทัพภาคที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/055/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗</ref>
* [[กองทัพภาคที่ 1|เม.ย. 2558]] - รองแม่ทัพภาคที่ 1 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส<ref>https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20349&lang=th</ref>
* [[กองทัพบก|ต.ค. 2558]] - รองเสนาธิการทหารบก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</ref>/รอง ลธ.รมน.<ref>[https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/668276 ผบ.ทบ.เซ็นคำสั่งตั้งกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ในกอ.รมน.]</ref>
* [[กองทัพบก|ต.ค. 2560]] - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</ref>
 
1,504

การแก้ไข