ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียล (exponential distribution)''' เป็นการแจกแจงที่มีความสัมพันธ์กับ[[การแจกแจงปัวซง]] เนื่องจากการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียลจะเป็นการแจกแจงของระยะเวลาที่รอคอยจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่สนใจที่เกิดขึ้นนั้นมีการแจกแจงปัวซง เช่น จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในเวลา 1 ชั่วโมงมีการแจกแจงแบบปัวซง เวลาห่างระหว่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะมีการแจกแจงเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียล การนับเวลาติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปัวซงขึ้น ถ้า X เป็นเวลาที่นับติดต่อกันนี้ X จะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งมี[[ฟังก์ชันความน่าจะเป็น]]ดังนี้
:[[ตัวแปรสุ่ม]] X แทนเวลาที่รอการเกิดเหตุการณ์ครั้งแรก หรือแทนเวลาระหว่างการเกิดเหตุการณ์ 2 ครั้งติดต่อกัน มีอัตราการเกิดต่อหน่วยเวลาเท่ากับ <math>\lambda</math> แล้ว X จะมีการแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียล
:<math>f(x) = \lambda e^{-\lambda x} ; 0<x<\infty,\lambda>0</math>
และมีค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนดังนี้
431

การแก้ไข