ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

 
==== ประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ ====
1.1) ระดับต้นสูง
 
1.2) ระดับกลาง
 
1.3) ระดับสูงต้น
 
==== ประเภทอำนวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ ====
2.1) ระดับต้นสูง
 
2.2) ระดับกลาง
 
2.3) ระดับสูงต้น
 
==== ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ====
3.1) ระดับปฏิบัติการเชี่ยวชาญ
 
3.2) ระดับชำนาญการพิเศษ
 
3.3) ระดับชำนาญการพิเศษ
 
3.4) ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติการ
 
==== ประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ====
4.1) ระดับปฏิบัติงานอาวุโส
 
4.2) ระดับชำนาญงาน
 
4.3) ระดับอาวุโสปฏิบัติงาน
 
== อัตราเงินเดือน ==
132

การแก้ไข