ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้"

(ชื่อ สกุล รองหัวหน้าส่วนงาน)
| หัวหน้า2_ชื่อ =พีระวัฒน์ อัศวปรานี
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =ชัชวรรณ สาครสินธุ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม