ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเอเชียตะวันออก"

| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
|หัวหน้า3_ชื่อ=พินทุ์สุดา ชัยนาม|หัวหน้า3_ตำแหน่ง=รองอธิบดี}}
}}
'''กรมเอเชียตะวันออก''' มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
 
ผู้ใช้นิรนาม