ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 3 || [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์|สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)]] || [[พ.ศ. 2477]] || [[พ.ศ. 2488]]
|-
| 4 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)|สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] || [[พ.ศ. 24792489]] || [[พ.ศ. 2502]]
|-
| 5 || [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)]] || [[พ.ศ. 2503]] || [[พ.ศ. 2531]]
ผู้ใช้นิรนาม