ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่"

(ลบไฟล์:เยาวภา วงศ์สวัสดิ์.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
| width = 5% | '''เขต''' || width=19%| '''[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2|ชุดที่ 2]] พ.ศ. [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480|2480]]''' || width=19%| '''[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3|ชุดที่ 3]] พ.ศ. [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481|2481]]''' || width=19%| '''[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4|ชุดที่ 4]] เดือน [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489|มกราคม พ.ศ. 2489]]''' || width=19%| '''[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4|ชุดที่ 4]] เดือน [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489|สิงหาคม พ.ศ. 2489]]'''<br><small>เลือกตั้งเพิ่มเติม</small>
|-
| 1 || [[พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว)]] || [[ภิญโญ อินทวิวัฒน์|นายภิญโญ อินทวิวัฒน์]] || [[ทองอินทร์ ปัญฑรนนท์|นายทองอินทร์ ปัญฑรนนท์]]|| [[สุมินทร์ อุปโยคิน|นายสุมินทร์ อุปโยคิน]] (เสียชีวิต)<br>[[ทองดี อิสราชีวิน|นายทองดี อิสราชีวิน]] (แทน)*
|-
| 2 || [[อินทร สิงหเนตร|นายอินทร สิงหเนตร]]|| [[อินทร สิงหเนตร|นายอินทร สิงหเนตร]] (พ้นจากตำแหน่ง)<br>[[สี่หมื่น วณีสอน|นายสี่หมื่น วณีสอน]] (แทน)*|| [[อินทร สิงหเนตร|นายอินทร สิงหเนตร]] ||[[ศรชัย จันทรปัญญา|นายศรชัย จันทรปัญญา]]
|-
| 3 || colspan=3|[[สุวิชช พันธเศรษฐ|นายสุวิชช พันธเศรษฐ]]|| –