ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

ย้อนการแก้ไขที่ 8891815 สร้างโดย นัท เอหิปัสสิโก (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 8891815 สร้างโดย นัท เอหิปัสสิโก (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ฌาน 2 ==
ฌานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆใหญ่ ๆ ได้แก่
 
# '''อารัมมณูปนิชฌาน''' การเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4
# '''ลักขณูปนิชฌาน''' การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค ผล
## [[วิปัสสนา]] ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ์
## [[มรรค]] ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแห่งวิปัสสนานั้นให้สำเร็จ
##[[ญาณ]](ปัญญา) ผล ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะพิจารณาไตรลักษณ์ เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนถาวรเพ่งนิพพาน อันมีลักษณะเป็น สุญญตะ อนิมิตตะ และอัปปณิหิตะ อย่างหนึ่ง และเพราะเห็นลักษณะอันเป็นสัจจภาวะ แจ้งใน [[จภาวะของนิพพาน]] อย่างหนึ่ง
 
== ฌาน 2 ประเภท ==