ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเสมอภาคทางสังคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8889393 สร้างโดย 2001:44C8:451C:4070:615D:6C3E:58C5:74EA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลทำให้[[มนุษย์]]ต้องไม่เสมอภาคกัน เพราะความเสมอภาค (Equality) ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค (Inequality) ไม่ได้ตรงข้ามกับคำว่าความแตกต่าง (Difference) อย่างที่หลายคนทึกทัก นั่นหมายความว่า มนุษย์เราแตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและควรเท่าเทียมกันได้ (different but Equal) ดังนั้นเมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน จึงไม่ได้หมายความว่าคนเหมือนกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูล หน้าตา ความสามารถ สติปัญญา แต่การที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมายว่า [[มนุษย์]]เท่าเทียมกันทั้งในความเป็นมนุษย์ และตาม[[กฎหมาย]]ของ[[รัฐ]] (Kurian, 2011: 515)<ref>Kurian, George Thomas (2011). The encyclopedia of political science. Washington: CQ Press.</ref> ดังที่มีวลีสำคัญที่สะท้อนความเสมอภาคคือ “Equality Before the Law” ซึ่งหมายความว่าบุคคลทุกผู้ทุกนามย่อมมี[[สิทธิ]]ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนของ[[กฎหมาย]]อย่างเป็นธรรม หรือความเสมอภาคกันในทาง[[การเมือง]]คือ [[พลเมือง]]ที่มีคุณสมบัติตามที่[[กฎหมาย]]กำหนดย่อมสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน
 
ในบางกรณี ที่ความเสมอภาคยึดโยงเข้ากับหลักความเป็นธรรม (Justice) จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อผู้คนที่แตกต่างกันด้วยมาตรการเฉพาะเพื่อช่วยให้ความแตกต่างกันโดยธรรมชาติได้รับการแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้น เช่น มาตรการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนทุพพลภาพ เพื่อความเสมอภาคในสังคม ดังนั้น การมองอย่างฉาบฉวยว่าการเรียกร้องให้คนเท่ากันหมายถึงการเรียกร้องให้คนเหมือนกันนั้น จึงเป็นความเข้าใจผิดในประเด็นพื้นฐานเสมอ
 
== อรรถาธิบาย ==
ผู้ใช้นิรนาม