ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

(สิทธิ์ภายใต้ใบอนุญาตเปิดของรัฐบาล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ต้องประกอบด้วย
* ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายใบอนุญาตเปิดรัฐบาลGOV.UK
* แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
* รายละเอียดการประดิษฐ์
ผู้ใช้นิรนาม