ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''องค์การบริหารส่วนตำบล''' มีชื่อย่อเป็นทางการว่า '''อบต.''' มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภา[[ตำบล]]ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ปัจจุบัน ณ วันที่ 414 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 5,312310 แห่ง <ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=42621] 2562. สืบค้น 414 มิถุนายน พ.ศ. 2563.</ref>
 
==รูปแบบองค์การ==
138

การแก้ไข