ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในวัยเยาว์ได้เรียนหนังสือไทยกับ[[พระพิมลธรรม (อ้น)]] และเรียนภาษาบาลีกับ[[สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน)]] และศึกษาในทางเลขกับพระอริยกวี (พลับ) ใน พ.ศ. 2422 ได้อุปสมบทที่[[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]] โดย[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์]] ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์<ref name="บุคคลสำคัญ">{{cite web|title=ประวัติบุคคลสำคัญด้านกฎหมาย : เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร|url=http://www.museum.coj.go.th/SpPerson/apai.html|publisher=พิพิธภัณฑ์ศาลไทย|accessdate=22 กรกฎาคม 2558}}</ref>
 
พ.ศ. 2418 ได้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก ถึงปี พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น''นายรองฉัน'' แล้วเลื่อนเป็น''นายขัน หุ้มแพร'' ในปี พ.ศ. 2422 ต่อมาย้ายไปรับราชการในกระทรวงนครบาล ตำแหน่งเจ้ากรมกองตระเวน ฝ่ายกองไต่สวนโทษหลวง ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 24342433 จึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น''พระประชากรกิจวิจารณ์'' ถือศักดินา ๘๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/24342433/031/268.PDF พระราชทานสัญญาบัตร] </ref>และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2435 ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น ''พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง'' เจ้ากรมกองตระเวนขวา ถือศักดินา 1,000<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/458.PDF พระราชทานสัญญาบัตร], เล่ม ๙, ตอน ๕๒, ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๕, หน้า ๒๐๐๗</ref> ได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาจนได้เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2445 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/004/53.PDF แจ้งความกระทรวงนครบาล] </ref>
 
เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 วันต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ท่านได้เข้าถือน้ำและรับตั้งเป็น[[องคมนตรี]] ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2273_1.PDF บัญชีพระนามและนามองคมนตรี ที่พระราชทานสัญญาบัตรแล้ว], เล่ม 27, ตอน 0 ง, 1 มกราคม ร.ศ. 129, หน้า 2,273-4</ref>
ผู้ใช้นิรนาม