ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกรกพระ"

เพิ่มขึ้น 2,289 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
โกรกพระแต่เดิมนั้นชื่อ '''อำเภอเนินศาลา''' ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินศาลา เมื่อ ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2438) ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เนื่องจากการติดต่อคมนาคมของประชาชนในสมัยนั้น อาศัยการเดินทางโดยทางเรือเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ตั้งอำเภอเดิมไม่สะดวกในการติดต่อ จึงได้ย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตกที่บ้านโกรกพระ และเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอโกรกพระ''' เมื่อ ร.ศ. 118 หรือ (พ.ศ. 2443)
 
* วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2466 ตั้งตำบลหนองยาว แยกออกจากตำบลลาดยาว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/A/{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=40|issue=0 ก|pages=270.PDF]|title=ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในตำบลหนองยาว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแยกตั้งขึ้นใหม่|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/A/270.PDF|date=17 กุมภาพันธ์ 2466|language=}}</ref>
* วันที่ 17 มกราคม 2468 แยกพื้นที่ตำบลลาดยาว ตำบลหนองยาว ตำบลวังม้า อำเภอโกรกพระ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลมาบแก ตำบลวังเมือง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มาตั้งเป็น '''อำเภอลาดยาว''' ขึ้นกับจังหวัดนครสวรรค์<ref>[{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=42|issue=0 ก|pages=260-262|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบแยกและตั้งอำเภอในมณฑลนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/260.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|date=17 เรื่องมกราคม ยุบแยกและตั้งอำเภอในมณฑลนครสวรรค์2468|language=}}</ref>
*วันที่ 22 สิงหาคม 2481 โอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านเกาะตานิว (ในขณะนั้น) ของตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มาขึ้นกับตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ และโอนพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองพรมหน่อ (ในขณะนั้น) ของตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มาขึ้นกับตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=55|issue=0 ง|pages=1753-1754|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/1753.PDF|date=22 สิงหาคม 2481|language=}}</ref>
* วันที่ 28 ธันวาคม 2491 ตั้งตำบลนากลาง แยกออกจากตำบลบางประมุง ตำบลเนินศาลา ตำบลเนินกว้าว และตำบลบางมะฝ่อ<ref>[{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=65|issue=76 ง|pages=4149-4151|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/076/4149_1.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|date=28 เรื่องธันวาคม ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดนครสวรรค์2491|language=}}</ref>
* วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลโกรกพระ ในท้องที่บางส่วนของตำบลโกรกพระ<ref>[{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=83 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 45-46|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/083/45.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|date=15 เรื่องตุลาคม จัดตั้งสุขาภิบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์2499|language=}}</ref>
* วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=75|issue=18 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 2-6|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/018/2.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|date=1 เรื่องมีนาคม การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]2501|language=}}</ref>
* วันที่ 14 ตุลาตม 2512 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดตั้งสุขาภิบาลบางประมุง ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลบางประมุง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/089/{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=86|issue=89 ง|pages=3054.PDF]-3056|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดตั้งสุขาภิบาลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/089/3054.PDF|date=14 ตุลาคม 2512|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลโกรกพระ และสุขาภิบาลบางประมุง เป็นเทศบาลตำบลโกรกพระ และเทศบาลตำบลบางประมุง ตามลำดับ'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=9 ก|pages=1-4|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|date=24 กุมภาพันธ์ 2542|language=}}</ref>'''
* วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบางมะฝ่อ (1,2)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/025/{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=127|issue=25 ง|pages=233.PDF]|title=ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/025/233.PDF|date=11 กุมภาพันธ์ 2553|language=}}</ref>
** (1) หมู่ที่ 5 บ้านดงชะพลู ให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านเนินเวียง
** (2) หมู่ที่ 6 บ้านเนินเวียง ให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านดงชะพลู
*วันที่ 1 กันยายน 2559 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตานิว ตำบลยางตาล เป็น บ้านยางตาล<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=133|issue=69 ง|pages=174|title=ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/069/174.PDF|date=1 กันยายน 2559|language=}}</ref>
 
== คำขวัญประจำอำเภอ ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดสูงทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อำเภอจังหวัดนครสวรรค์}}
 
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์|โกรกพระ]]
{{โครงจังหวัด}}
1,166

การแก้ไข