ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==สัทวิทยา==
ภาษายูการิติกมีเสียงพยัญชนะ 28 เสียง โดยมีเสียงกึ่งสระ 2 เสียงและมีสระ 8 เสียง (สั้น 3 ยาว 5)ลักษณะทางสัทวิทยาใกล้เคียงกับ[[ภาษาคานาอันไนต์]] ต่างกันที่ว่า ภาษายูการิติกไม่มีการยกเสียงสระจาก ā → ō
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษายูการิติก'''
|-
! rowspan="2" colspan=2 |  
! rowspan="2" | [[Labial consonant|Labial]]
! rowspan="2" | [[Interdental]]
! colspan="2" | [[Dental consonant|Dental/Alveolar]]
! rowspan="2" | [[Palatal consonant|Palatal]]
! rowspan="2" | [[Velar consonant|Velar]]
! rowspan="2" | [[Uvular consonant|Uvular]]
! rowspan="2" | [[Pharyngeal consonant|Pharyngeal]]
! rowspan="2" | [[Glottal consonant|Glottal]]
|-
! <small>plain</small>
! <small>[[pharyngealization|emphatic]]</small>
|-
! colspan=2 | [[Nasal stop|Nasal]]
| {{IPA|m}} || &nbsp; || {{IPA|n}} || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
! rowspan=2 | [[Stop consonant|Stop]]
! <small>[[Voiceless consonant|voiceless]]</small>
| {{IPA|p}} || &nbsp; || {{IPA|t}} || {{IPA|tˤ}} || &nbsp; || {{IPA|k}} || {{IPA|q}} || &nbsp; || {{IPA|ʔ}}
|-
! <small>[[Voiced consonant|voiced]]</small>
| {{IPA|b}} || &nbsp; || {{IPA|d}} || &nbsp; || &nbsp; || {{IPA|ɡ}}|| &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
! rowspan=2 | [[Fricative consonant|Fricative]]
! <small>[[Voiceless consonant|voiceless]]</small>
| &nbsp; || {{IPA|θ}} || {{IPA|s}} || {{IPA|sˤ}} || {{IPA|ʃ}} || colspan=2|{{IPA|x}}|| {{IPA|ħ}} || {{IPA|h}}
|-
! <small>[[Voiced consonant|voiced]]</small>
| &nbsp; || {{IPA|ð}} || {{IPA|z}} || {{IPA|ðˤ}} || {{IPA|ʒ}}<ref name=footnote1>The voiced palatal fricative ʒ occurs as a late variant of the voiced interdental fricative ð.</ref>|| colspan=2| {{IPA|ɣ}}<ref name=footnote2>The voiced velar fricative ɣ occurs as a late variant of the emphatic voiced interdental ðˤ.</ref>|| {{IPA|ʕ}}|| &nbsp;
|-
! colspan=2 | [[trill consonant|Trill]]
| &nbsp; || &nbsp; || {{IPA|r}} || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
! colspan=2 | [[Approximant]]
| &nbsp; || &nbsp; || {{IPA|l}} || &nbsp; || {{IPA|j}} || {{IPA|w}} || &nbsp;
| &nbsp; || &nbsp;
|}
 
ตารางต่อไปนี้แสดงหน่วยเสียงใน[[ภาษาเซมิติกดั้งเดิม]]และเสียงที่เกี่ยวข้องใน ภาษายูการิติก [[ภาษาอาหรับ]] และ [[ภาษาฮีบรูติเบอเรีย]]:
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
! ! width="18%" | ภาษาเซมิติกดั้งเดิม
! ! width="18%" | ภาษายูการิติก
! ! width="18%" colspan="2" | [[ภาษาอาหรับ]]
! ! width="18%" colspan="2" | [[ภาษาฮีบรูติเบอเรีย]]
|-
! {{Transl|sem|b}}
| {{Transl|sem|b}}
| ب || {{Transl|ar|DIN|b}}
| בּ || {{Transl|sem|b}}
|-
! {{Transl|sem|p}}
| {{Transl|sem|p}}
| ف || {{Transl|ar|DIN|f}}
| פּ || {{Transl|sem|p}}
|-
! {{Transl|sem|ḏ}} {{IPA|[ð]}}
| {{Transl|sem|ḏ}} {{IPA|[ð]}}
| ذ || {{Transl|ar|DIN|ḏ}} {{IPA|[ð]}}
| ז || {{Transl|sem|z}}
|-
! {{Transl|sem|ṯ}} {{IPA|[θ]}}
| {{Transl|sem|ṯ}} {{IPA|[θ]}}
| ث || {{Transl|ar|DIN|ṯ}} {{IPA|[θ]}}
| שׁ || {{Transl|sem|š}} {{IPA|[ʃ]}}
|-
! {{Transl|sem|ṱ}} {{IPA|[θʼ]}}
| {{Transl|sem|ẓ}} {{IPA|[ðˤ]}}
| ظ || {{Transl|ar|DIN|ẓ}} {{IPA|[ðˤ]}}
| צ || {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
|-
! {{Transl|sem|d}}
| {{Transl|sem|d}}
| د || {{Transl|ar|DIN|d}}
| דּ || {{Transl|sem|d}}
|-
! {{Transl|sem|t}}
| {{Transl|sem|t}}
| ت || {{Transl|ar|DIN|t}}
| תּ || {{Transl|sem|t}}
|-
! {{Transl|sem|ṭ}} {{IPA|[tʼ]}}
| {{Transl|sem|ṭ}} {{IPA|[tˤ]}}
| ط || {{Transl|ar|DIN|ṭ}} {{IPA|[tˤ]}}
| ט || {{Transl|sem|ṭ}} {{IPA|[tˤ]}}
|-
! {{Transl|sem|š}} {{IPA|[s]}}
| {{Transl|sem|š}} {{IPA|[ʃ]}}
| س || {{Transl|ar|DIN|s}}
| שׁ || {{Transl|sem|š}} {{IPA|[ʃ]}}
|-
! {{Transl|sem|z}} {{IPA|[dz]}}
| {{Transl|sem|z}}
| ز || {{Transl|ar|DIN|z}}
| ז || {{Transl|sem|z}}
|-
! {{Transl|sem|s}} {{IPA|[ts]}}
| {{Transl|sem|s}}
| س || {{Transl|ar|DIN|s}}
| ס || {{Transl|sem|s}}
|-
! {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[tsʼ]}}
| {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
| ص || {{Transl|ar|DIN|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
| צ || {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
|-
! {{Transl|sem|l}}
| {{Transl|sem|l}}
| ل || {{Transl|ar|DIN|l}}
| ל || {{Transl|sem|l}}
|-
! {{Transl|sem|ś}} {{IPA|[ɬ]}}
| {{Transl|sem|š}} {{IPA|[ʃ]}}
| ش || {{Transl|ar|DIN|š}} {{IPA|[ʃ]}}
| שׂ || {{Transl|sem|ś/s}} {{IPA|[ɬ]→[s]}}
|-
! {{Transl|sem|ṣ́}} {{IPA|[(t)ɬʼ]}}
| {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
| ض || {{Transl|ar|DIN|ḍ}} {{IPA|[ɮˤ]→[dˤ]}}
| צ || {{Transl|sem|ṣ}} {{IPA|[sˤ]}}
|-
! {{Transl|sem|g}} {{IPA|[ɡ]}}
| {{Transl|sem|g}}
| ج || {{Transl|ar|DIN|ǧ}} {{IPA|[ɡʲ]→[d͡ʒ]}}
| גּ || {{Transl|sem|g}}
|-
! {{Transl|sem|k}}
| {{Transl|sem|k}}
| ك || {{Transl|ar|DIN|k}}
| כּ || {{Transl|sem|k}}
|-
! {{Transl|sem|q}} {{IPA|[kʼ]}}
| {{Transl|sem|q}} {{IPA|[kˤ]}}
| ق || {{Transl|ar|DIN|q}} {{IPA|[kˤ]}}
| ק || {{Transl|sem|q}} {{IPA|[kˤ]}}
|-
! {{Transl|sem|ġ}} {{IPA|[ɣ]}}
| {{Transl|sem|ġ}} {{IPA|[ɣ]}}
| غ || {{Transl|ar|DIN|ġ}} {{IPA|[ɣ]}}<ref name=footnote>Sometimes Ugaritic ġ {{IPA|[ɣ]}} corresponds to [[Proto-Semitic]] ṣ́ {{IPA|[ɬˤ]}}.</ref>
| ע || {{Transl|sem|ʻ}} {{IPA|[ʕ]}}
|-
! {{Transl|sem|ḫ}} {{IPA|[x]}}
| {{Transl|sem|ḫ}} {{IPA|[x]}}
| خ || {{Transl|ar|DIN|ḫ}} {{IPA|[x]}}
| ח || {{Transl|sem|ḥ}} {{IPA|[ħ]}}
|-
! {{Transl|sem|ʻ}} {{IPA|[ʕ]}}
| {{Transl|sem|ʻ}} {{IPA|[ʕ]}}
| ع || {{Transl|ar|DIN|ʻ}} {{IPA|[ʕ]}}
| ע || {{Transl|sem|ʻ}} {{IPA|[ʕ]}}
|-
! {{Transl|sem|ḥ}} {{IPA|[ħ]}}
| {{Transl|sem|ḥ}} {{IPA|[ħ]}}
| ح || {{Transl|ar|DIN|ḥ}} {{IPA|[ħ]}}
| ח || {{Transl|sem|ḥ}} {{IPA|[ħ]}}
|-
! {{Transl|sem|ʼ}} {{IPA|[ʔ]}}
| {{Transl|sem|ʼ}} {{IPA|[ʔ]}}
| ء || {{Transl|ar|DIN|ʼ}} {{IPA|[ʔ]}}
| א || {{Transl|sem|ʼ}} {{IPA|[ʔ]}}
|-
! {{Transl|sem|h}}
| {{Transl|sem|h}}
| ه || {{Transl|ar|DIN|h}}
| ה || {{Transl|sem|h}}
|-
! {{Transl|sem|m}}
| {{Transl|sem|m}}
| م || {{Transl|ar|DIN|m}}
| מ || {{Transl|sem|m}}
|-
! {{Transl|sem|n}}
| {{Transl|sem|n}}
| ن || {{Transl|ar|DIN|n}}
| נ || {{Transl|sem|n}}
|-
! {{Transl|sem|r}}
| {{Transl|sem|r}}
| ر || {{Transl|ar|DIN|r}}
| ר || {{Transl|sem|r}}
|-
! {{Transl|sem|w}}
| {{Transl|sem|w}}
| و || {{Transl|ar|DIN|w}}
| ו || {{Transl|sem|w}}
|-
! {{Transl|sem|y}} {{IPA|[j]}}
| {{Transl|sem|y}} {{IPA|[j]}}
| ي || {{Transl|ar|DIN|y}} {{IPA|[j]}}
| י || {{Transl|sem|y}} {{IPA|[j]}}
|-
! width="18%" | Proto-Semitic
! width="18%" | Ugaritic
! width="18%" colspan="2" | [[Arabic language|Arabic]]
! width="18%" colspan="2" | [[Tiberian Hebrew]]
|-
|}
{{reflist |group=decimal |refs=
 
}}
{{รายการอ้างอิง}}
==อ้างอิง==
*{{cite book|author=Bordreuil, Pierre. and Dennis Pardee. |title=A Manual of Ugaritic: Linguistic Studies in Ancient West Semitic 3 |location=Winona Lake, IN 46590 | publisher=Eisenbraun's, Inc|year=2009|isbn=1-57506-153-8}}
ผู้ใช้นิรนาม