ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

 
การศึกษาของ TDRI พบว่า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงนั้นเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 7 และลดลงตามรายได้ของผู้ประกอบการโดยต่ำสุดคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|449}} นอกจากนี้พบว่ากลุ่มสินค้าส่วนใหญ่มีโครงสร้างอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราลักษณะถดถอย (regressive)<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|450}} อีกการศึกษาหนึ่งพบว่า เมื่อพิจารณาการกระจายภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มครัวเรือนตามรายได้กลับพบว่าโครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นแบบถดถอย (regressive) เนื่องจากผู้ประกอบการที่ผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภคทั้งหมดทำให้ภาระภาษีของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดเพิ่มขึ้น<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|455}}
 
=== ภาษีสรรพสามิต ===
ภาษีสรรพสามิตเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการและอาจรวมถึงวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต มีการเรียกเก็บจากสินค้า 15 ชนิด ประกอบด้วย นํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทําจากแก้วคริสตัล) แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ[[ยอชต์]]และยานพาหนะทางนํ้าที่ใช้เพื่อความสําราญ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง พรมและสิ่งทอปูพื้นทําด้วยขนสัตว์ หินอ่อนและหินแกรนิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี) รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย สถานบริการ สุรายา สูบและไพ่ แหล่งสำคัญของภาษีสรรพสามติได้แก่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รองลงมาคือ นํ้ามัน รถยนต์ และยาสูบตามลําดับ<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|480}}
 
== เลิกใช้ ==
150,560

การแก้ไข