ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อแบ่งภาษีออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยภาษีอากรจากทุน ภาษีอากรจากแรงงาน ภาษีอากรจากการบริโภค และภาษีอื่น ๆ พบว่าระหว่างปี 2533–2557 ภาษีอากรจากการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้ภาษี ส่วนภาษีอากรจากทุนเพิ่มขึ้น 10 เท่าจาก 64,000 ล้านบาทเป็น 740,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน
 
รายได้ภาษีทางอ้อมมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่ารายได้ภาษีทางตรง คือ ร้อยละ 4.67 ต่อปีเทียบกับร้อยละ 8.35 ต่อปี ทั้งนี้ รายได้จากภาษีศุลกากรขาเข้าลดลงร้อยละ 2.7 ต่อปีระหว่างปี 2537 ถึง 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าที่มีต่อ[[องค์การการค้าโลก]], [[เขตการค้าเสรีอาเซียน]] และความตกลงการค้าเสรีอื่น<ref name="ชัยสิทธิ์">{{cite book
|last=อนุชิตวรวงศ
|first= ชัยสิทธสิทธิ์
|date=กุมภาพันธ์ 2554
|title=การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
|isbn=
}}</ref>{{rp|441}}
 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแหล่งที่มาของรายได้จาก 3 แหล่งสําคัญคือ(ก) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่จากยาสูบ นํ้ามันและโรงแรม (ข) รายได้ที่ได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น และ (ค) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งที่ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเองนั้นยังคิดได้เพียงร้อยละ 9–11 ของรายได้รวม อปท.<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|442}}
 
== ภาษีเงินได้ ==
146,371

การแก้ไข