ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
เมื่อแบ่งภาษีออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยภาษีอากรจากทุน ภาษีอากรจากแรงงาน ภาษีอากรจากการบริโภค และภาษีอื่น ๆ พบว่าระหว่างปี 2533–2557 ภาษีอากรจากการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้ภาษี ส่วนภาษีอากรจากทุนเพิ่มขึ้น 10 เท่าจาก 64,000 ล้านบาทเป็น 740,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน
 
รายได้ภาษีทางอ้อมมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่ารายได้ภาษีทางตรง คือ ร้อยละ 4.67 ต่อปีเทียบกับร้อยละ 8.35 ต่อปี ทั้งนี้ รายได้จากภาษีศุลกากรขาเข้าลดลงร้อยละ 2.7 ต่อปีระหว่างปี 2537 ถึง 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าที่มีต่อ[[องค์การการค้าโลก]], [[เขตการค้าเสรีอาเซียน]] และความตกลงการค้าเสรีอื่น<ref>{{cite book
|last=อนุชิตวรวงศ
|first= ชัยสิทธ
|date=กุมภาพันธ์ 2554
|title=การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
|chapter=บทที่ 11 การกระจายของภาระภาษีทางอ้อม
|chapter-url=https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/05/A151_Chapter11.pdf
|url=https://tdri.or.th/2014/05/a151/
|publisher=[[TDRI]]
|page= <!-- or pages= -->
|isbn=
}}</ref>{{rp|441}}
 
== ภาษีเงินได้ ==
149,057

การแก้ไข