ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ภาษีอากรในประเทศไทย'''อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีให้แก่รา...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ภาษีอากรในประเทศไทย'''อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีให้แก่ราชการสองระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ([[กรมสรรพากร]] [[กรมสรรพสามิต]]และ[[กรมศุลกากร]]) และราชการส่วนท้องถิ่น รายได้ภาษีหลักของรัฐบาลมาจาก[[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประมาณการรายได้จากภาษีอากร 2.15 ล้านล้านบาท
 
== ภาพรวม ==
 
เมื่อแบ่งภาษีออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยภาษีอากรจากทุน ภาษีอากรจากแรงงาน ภาษีอากรจากการบริโภค และภาษีอื่น ๆ พบว่าระหว่างปี 2533–2557 ภาษีอากรจากการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้ภาษี ส่วนภาษีอากรจากทุนเพิ่มขึ้น 10 เท่าจาก 64,000 ล้านบาทเป็น 740,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน
 
== ภาษีเงินได้ ==
 
=== นิติบุคคล ===
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กิจการร่วมค้า มูลนิธิ และอื่น ๆ มีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในกรอบบัญชีปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556
 
=== บุคคลธรรมดา ===
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่เก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ ประเภทของเงินพึงได้ของบุคคลธรรมดา เช่น เงินได้เนื่องจากการทำงาน เงินได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ เงินได้จากการให้เช่า และอื่น ๆ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ มีอัตราภาษีที่กำหนดแบบอัตราก้าวหน้า ระหว่างปี 2532 ถึง 2557 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างอัตราภาษีแล้ว 3 ครั้ง โดยมีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน[[ภาษีการขาย]]ในปี 2535 และเริ่มมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีแก่บุคคลที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีในปี 2542 ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 บาทในปี 2546 และไม่เกิน 150,000 บาทในปี 2551<ref name="par">[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=210 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 - 2557]. สำนักงบประมาณของรัฐสภา. ฉบับที่ 7/2558.</ref>{{rp|12–13}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* [https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=210 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 - 2557]. สำนักงบประมาณของรัฐสภา. ฉบับที่ 7/2558.
 
148,846

การแก้ไข