ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย)
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
{{issues|เพิ่มอ้างอิง=yes|จัดรูปแบบ=yes}}
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
| ชื่อ = วุฒิชัย(เป็นเกย์)
| ชื่อภาพ =[[ไฟล์:Phra Maha Wutthichai Wachirametee.jpg|250px]]
| ฉายา = วชิรเมธี
== ประวัติ ==
{{โครงส่วน}}
ว. วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระเมธีวชิโรดม ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง [[อ.เชียงของ]] [[จ.เชียงราย]] ท่านเป็นคนที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า จึงทำให้ท่านซึมซับความรู้ ทุกรูปแบบ เมื่อยังเด็ก มารดาได้พาท่านไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ ทุกวันพระ ซึ่งผลจากการติดตามมารดาไปทำบุญบ่อยๆ นี้เอง ต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสนใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และทำให้หนังสือที่ท่านอ่านไม่ได้ ถูกจำกัดอยู่เพียงหนังสือความรู้หรือหนังสือบันเทิงทั่วไปเท่านั้น แต่หนังสือธรรมะก็เป็นหนังสือที่ท่านสนใจด้วยเช่นกัน หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านก็ได้ขอ
ว. วชิรเมธี เป็นพระที่ชอบสร้างความงมงายแบบสุดๆเชื่อผม
อนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ แตกต่างจากเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่มุ่งเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้ว ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก แล้วย้าย มาพำนักอยู่ ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านเกิด และย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตร ในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ด้านการศึกษาทางโลกนั้น ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหา
 
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “พุทธศาสตร มหาบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันท่านได้ รับเชิญให้เป็น อาจารย์
ผมให้อย่างมงายในวิทย์ศาสตร์แต่ บอกว่ามนุษย์เมื่อก่อนบินได้
สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นก็ยังรับเชิญเป็นวิทยากร
 
บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมายในแง่จริยวัตรส่วนตัวนั้นนอกจากท่านจะเป็นพระ นักวิชาการ พระนักคิด นักเขียน แล้วท่านก็ยังสนใจฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสิบปีผลงานหนังสือของท่านมีเกือบ 20 เล่ม ผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ ธรรมะติดปีก, ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะดับร้อน, ธรรมะบันดาล, ธรรมะรับอรุณ ,ธรรมะราตรี, ปรัชญาหน้ากุฏิ, ปรัชญาหน้าบ้าน, DNA ทางวิญญาณ, ตายแล้ว
เจ๊แกนี้สุดๆ
เกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา และท่านยังได้เขียนบทความลงในนิตยสารหลายฉบับ เช่น เนชั่นสุดสัปดาห์, ชีวจิต, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจต่อไป
 
https://www.youtube.com/watch?v=-IpRBwZAMlk
 
=== ชีวิตสมณเพศ ===
 
=== การศึกษา ===
* [[พ.ศ. 2533]] [[น.ธ.เอก]] สำนักเรียน [[วัดพระสิงห์ (จังหวัดเชียงราย)|วัดพระสิงห์]] อำเภอเมือง จังหวัด[[เชียงราย]]
*
* [[พ.ศ. 2543]] สอบไล่ได้ [[เปรียญธรรม 9 ประโยค]] สำนักเรียน[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* [[พ.ศ. 2543]] ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จาก [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
* [[พ.ศ. 2546]] พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จาก [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
 
== สมณศักดิ์ ==
(สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)
*ผู้ช่วยเจ้าอาวาส [[วัดพระสิงห์ (จังหวัดเชียงราย)|วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง]] จังหวัดเชียงราย
*เจ๊
 
=== ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ในอดีต ===
 
=== เกียรติคุณและรางวัล ===
ก.รางวัลจากต่างประเทศ
 
(๑) รางวัล “พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นในระดับโลก” (World Buddhist Sangha Youth) ในโอกาสสมโภช ๒๕๕๐ ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศ ศรีลังกา (ณ ทำเนียบรัฐบาลศรีลังกา ถวายโดย ฯพณฯ มหินทร ราชปักษะ ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา)
(๒) รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากมูลนิธิ Gusi Peace Prize ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับผู้นำ นักการศึกษา นักพัฒนา และองค์กรเอกชนจากประเทศต่างๆกว่า ๒๖ ประเทศ ทั่วโลก
 
ข.รางวัลในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖
* รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
* รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๔
* รางวัล “ศาสตรเมธี”​ สาขามนุษยศาสตร์ (ศาสนา) จากมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
* รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๑” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ. ๒๕๕๓
* รางวัลศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
* รางวัลเกียรติยศ “บัลลังก์คนดีแห่งปี ๒๕๕๓” จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และ บริษัท กันตนา จำกัด (มหาชน)
* รางวัล “บัวทิพย์” สาขา นักการศึกษาผู้มีผลงานยอดเยี่ยม จากมูลนิธิพระพุทธวรญาณ
* รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาการพูด การเขียน การอ่าน” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
* รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓” จากกระทรวงวัฒนธรรม
* รางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๕๓ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
* หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ประกาศยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๗ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทยในรอบ ๗ ปี
* สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ยกย่องให้เป็น “นักการศึกษาที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด”
* ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ยกย่องให้เป็น “บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี ๒๕๕๓” ในฐานะผู้เป็นเสียงแห่งมโนธรรมของสังคมไทย
 
พ.ศ. ๒๕๕๒
* เว็บไซต์ CNN GIOASIA ยกย่องให้เป็น ๒๐ คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List : 20 People to Watch)
* ได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. FM ๙๖.๕ MHz. คลื่นความคิด
* รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 
 
พ.ศ. ๒๕๕๑
* หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ยกย่องให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง” ประจำปี ๒๕๕๑
* หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ยกย่องให้เป็นนักคิดนักเขียนแห่งปี ๒๕๕๑
* นิตยสาร A DAY ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols)
* รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล
* รางวัลเกียรติคุณ “สังข์เงิน” ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
* รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๐
* รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” สาขาการประพันธ์หนังสือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* รางวัลพระราชทาน “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน” สาขาการศึกษาและวิชาการ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
* รางวัล “BUCA HONORARY AWARDS” ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
 
พ.ศ. ๒๕๔๙
* รัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร WBSY (World Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th Buddha Jayanti) มีมติถวายรางวัล “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) โดยได้รับการถวายรางวัลจาก ฯพณฯ มหินทร ราชปักษะ ประธานาธิบดี แห่งประเทศศรีลังกา
* นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็น “หนึ่งใน ๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย ประจำปี ๒๕๔๙”
พ.ศ. ๒๕๔๘
* สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลกประกาศยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก”
* รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” จากมูลนิธิศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
* ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปาฐกถาธรรมและนำภาวนายังต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเป็นประจำทุกปี เช่น
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนาประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย, ชิคาโก,นิวยอร์ก,บอสตัน,วอชิงตัน ดีซี)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีศาสตราจารย์โดแนล เค สแวเร่อร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นผู้นำชม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับอาราธนาจากสังฆะแห่งหมู่บ้านพลัม เมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านติช นัท ฮันห์ ผู้นำทางจิตวิญญาณสายเซน เป็นเวลา ๓ สัปดาห์
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนากลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรปและสแกนดิเนเวีย (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เยอรมนี,สเปน,เนเธอร์แลนด์,โมนาโก,เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส,เบลเยี่ยม,ฟินแลนด์,สหราชอาณาจักร,สวีเดน,นอร์เวย์,สาธารณรัฐเชค,โปรตุเกส, นครรัฐวาติกัน, อิตาลี)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนาประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย, นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดีซี, ชิคาโก, บอสตัน)
พ.ศ. ๒๕๕๖
* ได้รับอาราธนาจากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลัทธนิกายเถรวาท อาจริยวาท “หนึ่งจุดหมาย หลากหลายหนทาง” กับองค์ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบต เป็นเวลา ๒ วัน ณ กรุงนิวเดลี
* องค์การ UNESCO สำนักงานใหญ่กรุงปารีส อาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรมในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนำเสนอนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยธรรมนิพนธ์แก่นานาชาติ
 
พ.ศ. ๒๕๕๓
* ได้รับเชิญจากองค์กร “โฟโคลาเร เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา” ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน ณ ประเทศอิตาลี
* ได้รับเชิญจากโครงการสังฆเมตตา โดยการสนับสนุนขององค์กร UNICEF ให้เข้าร่วมประชุมและเป็นองค์ปาฐก เรื่อง “พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม” ณ ประเทศกัมพูชา
* ได้รับเชิญจากองค์การ UNICEF เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนาและนำภาวนา ณ ประเทศภูฏาน
* เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรมผ่าน Facebook, Twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๒
* เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์ โครงการทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล
 
== ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ==
เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความธรรมะประยุกต์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายเดือน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายวัน ดังต่อไปนี้
 
หนังสือพิมพ์
- เนชั่นสุดสัปดาห์
- มติชนสุดสัปดาห์
- ประชาชาติธุรกิจ
- กรุงเทพธุรกิจ
- โพสต์ทูเดย์
- คมชัดลึก
- เดลินิวส์
- THE NATION
- ฯลฯ
นิตยสาร
- SECRET
- REAL PARENTING
- WHO
- แพรว
- WE
- HEALTH & CIUSINE
- แม่และเด็ก
- WISDOM
- กุลสตรี
- ALL MAGAZINE
- ชีวิตต้องสู้
- แก้จน
- HUNT MAGAZINE
- ชีวจิต
- ฯลฯ
วิทยากรประจำและวิทยากรพิเศษรายการโทรทัศน์
- รายการตีท้ายครัว ช่อง ๓
- รายการทูไนท์ โชว์ ช่อง ๓
- รายการหมุนตามโลก ช่อง ๕
- รายการกล้าคิดกล้าทำ ช่อง ๕
- รายการเรื่องของเรื่อง ช่อง ๕
- รายการกรรมลิขิต ช่อง ๕
- รายการเจาะใจ ช่อง ๕
- รายการเมืองไทยวาไรตี้ ช่อง ๕
- รายการเจาะใจ ช่อง ๕
- รายการสยามทูเดย์ ช่อง ๕
- รายการที่นี่หมอชิต ช่อง ๗
- รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง ๗
- รายการ Club 7 ช่อง ๗
- รายการธรรมะวันอาทิตย์ ช่อง ๗
- รายการมอง CEO โลก ช่อง ๙
- รายการสุริวิภา ช่อง ๙
- รายการ VIP ช่อง ๙
- รายการเช้าดูวู้ดดี้ ช่อง ๙
- รายการตาสว่าง ๙
- รายการธรรมส่องทาง สทท. ๑๑
- รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา สทท. ๑๑
- รายการหลงกรุง ช่อง Thai PBS
- รายการนิทานแผ่นดิน ช่อง Thai PBS
- รายการเปิดโลกการอ่าน ช่อง Thai PBS
- รายการพุทธประทีป สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV)
- รายการรอยธรรม ASTV
- รายการธรรมาภิวัฒน์ ASTV
- รายการนาทีธรรม นาทีทอง ช่อง TGN
- ฯลฯ
 
วิทยากรพิเศษทางรายการวิทยุ
- รายการ “การเดินทางของความคิด” FM ๙๖.๕
- รายการครอบครัวข่าว FM ๑๐๖.๐
- รายการเพื่อนเยาวชน สถานีวิทยุกองทัพบก FM ๘๙.๐ และ FM ๙๑.๕
- รายการใต้ร่มธงไทย สถานีวิทยุกองทัพบก FM ๘๙.๐ และ FM ๙๑.๕
- รายการคืนพิเศษ คนพิเศษ FM ๑๐๖.๕
 
ผลงานธรรมะนิพนธ์ที่นำไปประยุกต์เป็นผลงานโทรทัศน์
- รายการชุมชนนิมนต์ยิ้ม ช่อง ๓
- รายการธรรมะติดปีก (วันนักขัตฤกษ์) ช่อง Thai PBS
- ละครโทรทัศน์ เรื่อง “ธรรมะติดปีก” ช่อง ๓
- รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน พบกวีพบธรรม ช่อง Thai PBS
- รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน กวีนิพนธ์ดลธรรม ช่อง Thai PBS
 
== ผลงานการประพันธ์ ==
=== ธรรมนิพนธ์ภาษาไทย ===
{{บน}}
* ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
* ปรัชญาหน้ากุฏิ
* คิดอย่างเซ็น
* ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
* ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
* พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
* ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
* อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
* พระพุทธคุณ 100 บาท
* กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
* ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม
* กำลังใจแด่ชีวิต
* ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน
* ธรรมะติดปีก
* ธรรมะหลับสบาย
* ธรรมะดับร้อน
* ธรรมะบันดาล
* ธรรมะรับอรุณ
* ธรรมะราตรี
* ธรรมะทำไม
* ธรรมะเกร็ดแก้ว
* ธรรมะสบายใจ
* ธรรมะทอรัก
* ธรรมะงอกงาม
* ธรรมะน้ำเอก
* กล่อม เกลี้ยง เลี้ยง ดู
* ลายแทงแห่งความสำเร็จ
* โลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญ
{{กลาง}}
* ธรรมะคลายใจ
* ธรรมะพารวย
* ธรรมะศักดิ์สิทธิ์
* คนสำราญงานสำเร็จ
* สบตากับความตาย
* เชิญตะวัน
* มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
* ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
* เรารักแม่
* เรื่องบนเตียง
* กิเลส แมเนจเม้นท์
* หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
* ลายแทงแห่งความสุข
* มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
* รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
* เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู
* งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
* ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
* Love Analysis 1&2
* เข็นธรรมะขึ้นภูเขา
* ตะแกรงร่อนทอง
* ว่ายทวนน้ำ (เขียนร่วมกับ[[พระไพศาล วิสาโล]])
* ธรรมา ค้าขึ้น
* ธรรมาธิปไตย
* การเดินทางของความคิด (ร่วมกับ[[สรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์]], [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]], [[อารียา สิริโสดา]])
* หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
* หนักเป็นเบา เมื่อเราไม่แบก
* นิทานล้านความดี
* ทุกข์ไม่ไปหรือเราไม่ปล่อย
{{ล่าง}}
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ===
แปลโดย[[นพมาศ แววหงส์]]
* Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
* Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
* Love Management (ธรรมะทอรัก)
* Mind Management (ธรรมะสบายใจ)
* Happiness is Here and Now (โมงยามแห่งความสุข)
* Nibbana in Daily Life (นิพพานระหว่างวัน)
* Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ)
* Dharma at Night (ธรรมะราตรี)
* Miracle of Sufferings (ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย)
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาเกาหลี ===
ผลงานธรรมะนิพนธ์ภาคภาษาเกาหลี โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหม่จากธรรมะนิพนธ์ ๔ เรื่อง ได้แก่ ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก ธรรมะสบายใจ และสบตากับความตาย
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ===
ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน ===
ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย สบตากับความตาย และธรรมะทอรัก
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาจีน ===
ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย
 
=== ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย ===
ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะสบายใจ และนิพพานระหว่างวัน
=== ผลงานกวีนิพนธ์ ===
* เพลง '''มหาบุรุษ''' ประกอบละครเรื่อง [[พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]]
* เพลง '''คำถามแห่งชีวิต''' ประกอบละครเรื่อง [[พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]]
 
== คำสอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ==
* ฆ่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าการฆ่าคน<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=c90DJFsqUwA ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคน]</ref>
* คนสมัยก่อนเหาะได้ อย่างมงายในวิทยาศาสตร์<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=-IpRBwZAMlk ว.วชิรเมธี "อย่างมงายในวิทยาศาสตร์"]</ref>
* เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย<ref>[https://www.facebook.com/v.vajiramedhi/posts/10150603121565877 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี "เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย"]</ref><ref>http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1402%3A2012-03-23-13-26-34&catid=102%3A2009-09-16-06-30-24&Itemid=98&lang=th</ref>
* อร่อยจนลืมกลับวัด<ref>{{cite web | title = วิจารณ์ว่อนเนต ว.วชิรเมธี “อร่อยจนลืมกลับวัด” | url = http://news.mthai.com/general-news/209698.html | publisher = MThai | date = 2555-12-26 | accessdate = 2556-01-06}}</ref>
 
== จุดเริ่มต้นของ"ธรรมะอินเทรนด์" ==
ในปี พ.ศ. 2547'''ท่าน ว.วชิรเมธี'''ได้ออกหนังสือ'''ธรรมะติดปีก'''มาสู่สายตาประชาชนแล้วปรากฏว่า ได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 เล่มคือ '''ธรรมะหลับสบาย'''และ'''ธรรมะดับร้อน''''ซึ่งทั้งหมด ล้วนได้รับความนิยมเป็ยอย่างสูง จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เล่ม จึงทำให้[[ช่อง 3]]นำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่า'''ธรรมะอินเทรนด์''' หรือ '''ธรรมะติดปีก'''
 
=== แผนที่เดินทางมายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ===
* http://raicherntawan.com/th/map
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://www.phrathai.net/article/detail.php?catid=7&ID=332 ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี หนังสือธรรมะอ่านง่ายเข้าใจง่าย]
52,458

การแก้ไข