ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย ==
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/021/5.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๗ ราย)]</ref>
# จอมพล [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็น รองนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
== การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย ==
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2495
 
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2495 เล่ม 69 ตอน 26 หน้า 1026
 
== การปรับปรุง คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย ==
* วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/039/822.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสุกิจ นิมมานเหมินท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งให้ พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมสืบแทน)]</ref>
* วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
** นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
** พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
* วันที่ ?31 พฤศจิกายนตุลาคม พ.ศ. 2495 <ref>ข้อมูลอ้างอิงทุกแห่งระบุ[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/067/1334.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสหกรณ์ (นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ วันที่เกษตร 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นไปไม่ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง)]</ref>
** พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
* วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/052/843.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์)]</ref>
* วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
** พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
* วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/077/1525.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๗ ราย)]</ref>
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
** พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
* วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
* วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/004/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล และพลจัตวา ศิริ สิริโยธิน)]</ref>
* วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497
** จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
** พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
59,242

การแก้ไข