ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนักบวชคาทอลิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(รายละเอียดการอบรมการเข้าคณะนักบวช)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อตัดสินใจเข้าคณะ
 
ขั้นแรก ผู้สมัครจะต้องรับการอบรมในฐานะ'''โปสตูลันต์''' (postulant) เพื่อฝึกการปฏิบัติศาสนกิจ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการอบรมของแต่ละคณะ บางคณะก็แค่อาทิตย์เดียว บางคณะกำหนดขั้นตํ่า 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ส่วนมากจะไม่เกินสองปี ในชั้นโปสตูลันต์นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาในกฏหมายพระศาสนจักร แต่ละคณะฯสามารถวางแผนการอบรมในขั้นนี้ได้เอง ในขั้นนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักบวช
 
ขั้นต่อมา ก็ต้องเข้าอบรมเป็น'''โนวิซ''' (novice) เพื่อศึกษาจิตตารมณ์ของคณะนักบวชนั้นๆอย่างเข้มข้น ภายใต้การดูและของนวกจารย์ ระยะเวลาในขั้นโนวิชนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน<ref>ประมวลกฏหมายพระศาสนจักร มาตรา 648 วรรค 1</ref> แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี<ref>ประมวลกฏหมายพระศาสนจักร มาตรา 648 วรรค 3</ref> ในขั้นนี้จะถือว่าเป็นขั้นทดลองฝึกเป็นนักบวช ยังไม่ได้เป็นนักบวชเต็มตัว
ผู้ใช้นิรนาม