ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่
(ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่)
ก.ค.2537 - ก.ค.2540 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
== รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ (ระดับสถาบัน) ==
* รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ '''Platinum Award''' ในงาน Thailand Research Expo 2010 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
*รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ '''Gold Award''' ในงาน Thailand Research Expo 2012 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
*รางวัล '''IP Champion Award 2013''' สำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
*รางวัล '''Excellence Award''' สำหรับหน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการจัดการเงินการคลัง ประจำปี ๒๕๕๗
*รางวัล '''“สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ”''' ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภท : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในการจัดงานสหกิจไทย ครั้งที่ ๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
*'''รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส''' (NACC Integrity Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๙  
*รางวัล '''IP Champion Award 2018''' สำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
*'''ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้าน Social Impact Ranking 2019''' โดย THE และอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑-๒๐๐ ของโลก
*'''รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประเภทรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ''' '''(Thailand Quality Class, TQC)''' ประจำปี ๒๕๖๑ โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
*'''รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส''' (NACC Integrity Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๑
*รางวัล '''“สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ”''' ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
 
== รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ (ส่วนบุคคล) ==
 
* รางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ พ.ศ. 2517
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2549
* รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดีเด่น รุ่นที่ ๑๑11 พ.ศ. ๒๕๕๓จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
* รางวัล Education Leader Award จาก World Congress และ CMO Asia ณ Pan Pacific ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๗
* รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ ๔ รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๗ โดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
* รางวัลนักเรียนเก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประเภทความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
* รางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหารจัดการองค์กรการศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
* รางวัล "เทวาธิราช" รางวัลสำหรับคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิเพื่อมนุษยชาติ
* รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๕๘
* รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการบริหารดีเด่นผู้บริหารเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
* รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
* รางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. ๒๕๒๑
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
* รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
* รางวัล Education Leader Award จาก World Congress และ CMO Asia ณ Pan Pacific ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๗
* รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ ๔ รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๗ โดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
* รางวัลนักเรียนเก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประเภทความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
* รางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหารจัดการองค์กรการศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
* รางวัล "เทวาธิราช" รางวัลสำหรับคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิเพื่อมนุษยชาติ
* รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๕๘
* รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการบริหารดีเด่นผู้บริหารเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
* รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
== ความเชี่ยวชาญ ==
52,189

การแก้ไข