ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบไฟล์:ScoopP41.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
 
}}
 
'''การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518''' นับเป็น '''[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]ครั้งแรก''' โดยจัดการเลือกตั้งตาม ''พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518<ref name=":0">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/042/1.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘], ฉบับพิเศษ, เล่ม 92, ตอนที่ 42, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518, หน้า 1</ref>''ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจาก[[การเลือกตั้ง]] และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2518
 
== สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง ==
การเลือกตั้งครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปี [[พ.ศ. 2518]] ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น[[เขต]]และ[[แขวง]] สำหรับพื้นที่เขต คือ [[อำเภอ]]เดิม ส่วนพื้นที่แขวง คือ [[ตำบล]]เดิม และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง
{{ดูเพิ่มที่|ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร}}นับตั้งแต่มีการควบรวม '''[[จังหวัดพระนคร]]''' และ '''[[จังหวัดธนบุรี]]''' เข้าด้วยกันเป็น '''กรุงเทพมหานคร''' ''(ในการรวมครั้งแรก ใช้ชื่อว่า '''นครหลวงกรุงเทพธนบุรี'''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/144/816.PDF ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔], เล่ม 88, ตอนที่ 144ก, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514, หน้า 816-819</ref> ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันในปี 2515)'' ในปี 2514 สมัยรัฐบาล [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจาก[[การเลือกตั้ง]] และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
 
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นลักษณะการแต่งตั้งจาก [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ ถึงแม้ [[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ตามกฎหมายเป็น [[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ|เขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ]] ก็ตาม
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ[[สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร]] (ส.ก.) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ[[วันอาทิตย์]]ที่ [[10 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2518]]<ref>[http://arit.chandra.ac.th/edu/Web_social/index.html ประวัติกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
จนกระทั่งมีการตรา ''พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518''<ref name=":0" /> ขึ้น โดยใน มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้น วันที่ 10 สิงหาคม 2518 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง[[สภากรุงเทพมหานคร]]ไปพร้อม ๆ กันด้วย<ref>[http://arit.chandra.ac.th/edu/Web_social/index.html ประวัติกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
โดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแบบเขตเดียว โดยเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน และ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีก 4 คน เป็น 1 คณะผู้สมัคร ดดยคณะผู้สมัครใดได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะได้ดำรงตำแหน่ง<ref name=":1">https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/37794/4/Chutatip_su_ch3.pdf วิทยานิพนธ์เรื่อง "พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" โดย จุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ ''(คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)''</ref>
 
== ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ==
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีคณะผู้สมัครทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่<ref name=":1" />:
 
* [[พรรคประชาธิปัตย์]] - นำโดย [[ธรรมนูญ เทียนเงิน]]
* [[พรรคพลังใหม่]] - นำโดย [[อาทิตย์ อุไรรัตน์]]
* กลุ่มพัฒนากรุงเทพธนบุรี - นำโดย ชมพู อรรถจินดา
* ''อิสระ'' - นำโดย เทียมบุญ ทินนบุตรา
* ''อิสระ'' - นำโดย [[ไถง สุวรรณทัต]]
 
== ผลการเลือกตั้ง ==
'''ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518'''
{| class="wikitable"
!หัวหน้าคณะผู้สมัคร
!สังกัด
!คะแนนเสียง
|-
|'''[[ธรรมนูญ เทียนเงิน]]'''
|'''[[พรรคประชาธิปัตย์]]'''
|'''99,247'''
|-
|[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]]
|[[พรรคพลังใหม่]]
|91,678
|-
|ชมพู อรรถจินดา
|กลุ่มพัฒนากรุงเทพธนบุรี
|39,440
|-
|เทียมบุญ ทินนบุตรา
|''อิสระ''
|17,625
|-
|[[ไถง สุวรรณทัต]]
|''อิสระ''
|5,444
|-
| colspan="2" |จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
|1,898,518
|-
| colspan="2" |'''ผู้มาใช้สิทธิ'''
|'''253,434'''
|-
| colspan="3" |ข้อมูล: <ref name=":1" />
|}
ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นาย[[ธรรมนูญ เทียนเงิน]] จาก[[พรรคประชาธิปัตย์]] ได้รับเลือกตั้งไป ด้วยคะแนน 99,247 คะแนน ส่วนผู้สมัครรายอื่น ๆ อาทิ นาย[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]] จาก[[พรรคพลังใหม่]] ได้ 91,678 คะแนน และนายชมพู อรรถจินดา ผู้สมัครอิสระได้ 39,440 คะแนน แต่ทว่ามีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นเพียง[[ร้อยละ]] 13.86 เท่านั้น
 
4,665

การแก้ไข