ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" data-ve-attributes="{"style":"background: Lavenderblush"}" |2. รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
| valign="top" style="background: Lavenderblush" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Lavenderblush&quot;}" |(พ.ศ. 2552 - 2556 (วาระที่ 1)) <br> (พ.ศ. 2556 - 2560 (วาระที่ 2))
|-
| valign="top" |3. รองผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุงดร.ชุติมา มณีวัฒนา
| valign="top" |(พ.ศ. 25562560 - 2560 (วาระที่ 2)ปัจจุบัน)
|}
 
974

การแก้ไข