ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีพิธีเปิดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ [[อาคารรัฐสภาไทย|อาคารรัฐสภา]] โดยมีนาย [[ชัย ชิดชอบ]] สมาชิกสภาที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อเลือกประธานสภาผลปรากฏว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร. [[ทินพันธุ์ นาคะตะ]] ซึ่งพลเอก [[ฐิติวัจน์ กำลังเอก]] บุตรชายของ [[พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก]] อดีต [[ผู้บัญชาการทหารบก]] และอดีต [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]] เสนอชื่อเพียงคนเดียวได้รับเลือกเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยมีนาย [[อลงกรณ์ พลบุตร]] เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และนางสาว [[วลัยรัตน์ ศรีอรุณ]] เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 โดยในวันเดียวกัน [[ราชกิจจานุเบกษา]] ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานสภาและรองประธาน [[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/252/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ] เล่ม 132 ตอน 252 ง พิเศษ หน้า 1 13 ตุลาคม 2558</ref>
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นาย จเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนาย นัฑ ผาสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2558<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/256/10.PDF</ref>
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายนัฑ ผาสุข ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2558 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/259/10.PDF</ref>นาง จันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากอาวุโสสูงสุด
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์พิเศษ[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 150/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นาง[[สายทิพย์ เชาวลิตถวิล]] ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ<ref>http://www.naewna.com/politic/185709</ref>
16,316

การแก้ไข