ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาปฏิรูปแห่งชาติ"

== สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ==
{{บทความหลัก|สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ}}
'''[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]]''' (สปท.) (13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - [[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2560]]<ref>[http://www.tnamcot.com/view/5977512de3f8e40ad163b500 ครบรอบ 2 ปี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ] สำนักข่าวไทย อสมท</ref>) ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 ทำหน้าที่ศึกษาและปฏิรูปทั้ง 11 ด้านสืบต่อจาก [[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]] ที่ถูกยุบไปตามมาตรา 39/1
 
โดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้นประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพทั้งสิ้นไม่เกิน 200 คนซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดย [[นายกรัฐมนตรี]] โดยนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งโดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรี]] และหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ได้เรียกประชุมที่[[บ้านเกษะโกมล]] และได้มีการลงนามแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง 200 คนพร้อมกับ [[คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ]] (กรธ.) ทั้ง 21 คน
ซึ่งสมาชิกทั้ง 200 คนประกอบไปด้วยอดีตสมาชิก [[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]],นักวิชาการ,นายทหารนายตำรวจทั้งในและนอกราชการ,ตัวแทนกลุ่มการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองโดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นชาย 183 คนและหญิง 17 คนโดยในวันเดียวกัน [[ราชกิจจานุเบกษา]] ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศทั้ง 200 คน<ref>ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เล่ม 132 ตอน 239 ง พิเศษ 5 ตุลาคม 2558</ref>
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีพิธีเปิดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ [[อาคารรัฐสภาไทย|อาคารรัฐสภา]] โดยมีนาย [[ชัย ชิดชอบ]] สมาชิกสภาที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อเลือกประธานสภาผลปรากฏว่าศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร. [[ทินพันธุ์ นาคะตะ]] วัย 81 ปีซึ่งพลเอก [[ฐิติวัจน์ กำลังเอก]] เสนอชื่อเพียงคนเดียวได้รับเลือกเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยมีนาย [[อลงกรณ์ พลบุตร]] เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และนางสาว [[วลัยรัตน์ ศรีอรุณ]] เป็นรองประธานสภาคนที่ 2
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นาย จเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนาย นัฑ ผาสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2558<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/256/10.PDF</ref>
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายนัฑ ผาสุข ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2558 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/259/10.PDF</ref>นาง จันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากอาวุโสสูงสุด
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์พิเศษ[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 150/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นาง[[สายทิพย์ เชาวลิตถวิล]] ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ<ref>http://www.naewna.com/politic/185709</ref>
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร.[[ทินพันธุ์ นาคะตะ]] ได้ประกาศ ข้อบังคับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/21.PDF ข้อบังคับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558]</ref>
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2559 โดยมีสมาชิกได้รับพระราชทานยศ พลเอก 3 รายได้แก่ พลเอก สสิน ทองภักดี พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ พลเอก ธงชัย สาระสุข นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เกษียณอายุราชการ นายสรศักดิ์ เพียรเวช ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
จำนวนผู้จบ[[ปริญญาเอก]] ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีจำนวน 23 รายจาก 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5 มากกว่า[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] ที่มีจำนวน 16 ราย จาก 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.27 มีผู้ที่มี[[ยศทหารและตำรวจไทย]] ทั้งหมด 78 ราย จาก 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 ยศ[[กองอาสารักษาดินแดน]] 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ผู้มี[[ตำแหน่งทางวิชาการ]] 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 และเป็นแพทย์ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5
 
== อ้างอิง ==
16,489

การแก้ไข