ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สารานุกรม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สารานุกรม)
# ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และ เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความ ร่วมมือทาง วิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
== วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ==
วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
58,493

การแก้ไข