ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

 
* องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
* เทศบาล 2,459460 แห่ง
** เทศบาลนคร 30 แห่ง
** เทศบาลเมือง 188189 แห่ง
** เทศบาลตำบล 2,241 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนตำบล 5,314 แห่ง
135

การแก้ไข