ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

 
== อัตราเงินเดือน ==
=== อัตราเงินเดือน ===
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ กพ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง เช่น
 
* ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,440 บาท
 
=== บัญชีอัตราเงินเดือน ===
บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)
[[ไฟล์:อินทรธนูข้าราชการส่วนท้องถิ่น.jpg|thumb|อินทรธนูข้าราชการส่วนท้องถิ่น]]
ผู้ใช้นิรนาม