ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความเห็นพ้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==คำวินิจฉัยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องของผู้เขียน==
นโยบายและคำวินิจฉัยบางอย่างที่มาจากมูลนิธิวิกิมีเดีย ("มูลนิธิฯ") เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อยู่นอกเหนือขอบเขตของความเห็นพ้องระหว่างผู้เขียน
 
* มูลนิธิฯ มีการควบคุมทางกฎหมาย และความรับผิดต่อวิกิพีเดีย คำวินิจฉัย คำวินิจฉัยชี้ขาดและการกระทำของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบมีลำดับเหนือกว่าและมาก่อนความเห็นพ้อง ความเห็นพ้องในหมู่ผู้เขียนซึ่งคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยสั่งการหรือการกระทำละเมิด<span class="plainlinks">[https://wikimediafoundation.org/wiki/Policies นโยบายมูลนิธิวิกิมีเดีย]</span> อาจสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมูลนิธิฯ
* บางปัญหาซึ่งอาจดูเหมือนอยู่ภายใต้ความเห็นพ้องของชุมชน ณ วิกิพีเดียภาษาไทย (<samp>th.wikipedia.org</samp>) นั้นแท้จริงแล้วอยู่ในอีกโดเมนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิวิกิมีเดียที่ได้รับค่าจ้างและอาสาสมัคร และกิจกรรมของ[[commons:|วิกิมีเดียคอมมอนส์]]เป็นเอนทิตีต่างหาก เช่นเดียวกับวิกิพีเดียอีกหลายภาษานอกเหนือจากภาษาไทย ชุมชนเหล่านี้เป็นเอกเทศและมีฐานะเท่ากันและดำเนินการตามที่เห็นจำเป็นหรือสมควร เช่น เพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนคุณลักษณะซอฟต์แวร์ หรือยอมรับหรือปฏิเสธภาพ แม้การกระทำของชุมชนดังกล่าวจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เขียนวิกิพีเดียภาษาไทย ทั้งนี้ เป็นเพียงตัวอย่างคร่าว ๆ ว่าคำวินิจฉัยที่โครงการนี้มีนั้นมีผลใช้บังคับเฉพาะต่อชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยที่กำกับตนเองเท่านั้น
 
== ประวัติ ==
* วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีการ[[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอร่างนโยบาย Consensus|เสนอร่างนโยบายดังกล่าว]]โดยเปิดให้ชุมชนแสดงความเห็นเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย 3 คน ไม่มีข้อคัดค้านเพิ่มเติม แต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอภิปรายน้อยจึงผ่านร่างฯ เป็นนโยบายเฉพาะส่วนที่ยึดเป็นหลักปฏิบัติในวิกิพีเดียโดยสภาพอยู่แล้วไปก่อน
ผู้ใช้นิรนาม