ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

==โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล==
องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัด และรองปลัด ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น
**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
**กองคลัง
**กองช่าง
**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
**กองสวัสดิการสังคม
**กองช่าง
**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
**กองสวัสดิการสังคม
**กองส่งเสริมการเกษตร
 
==อ้างอิง==
114

การแก้ไข